Panel interaktywny wskaźnikowy oraz analizy wskaźnikowe

Analizy Wskaźnikowe oraz Panele Zarządzania Wskaźnikowego (Dashboard / Kokpit Menadżerski),

jakie wykonujemy dla Państwa Komfortu Zarządzania

Biznesem/Obszarem/Stanowiskiem/Działem/Grupami/Projektami

Zakres

Schemat Biznes Analiz Wskaźnikowych Szczegółowy
Typy Analiz Wskaźnikowych

Analizy w Logistyce

Produkt, Zapas, Magazyn, Przepływ, Dostawy, Popyt, Planowanie:
 • analiza rotacji produktów/zapasów,
 • analiza efektywności sprzedaży, straconych szans,
 • analiza regionalizacji sprzedaży,
 • analiza sprzedaży Przedstawicieli Handlowych i Grup Sprzedażowych,
 • analiza struktury zapasów,
 • koszty łączne zapasów,
 • koszty uzupełniania zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty braku zapasu,
 • koszty nadmiaru zapasu,
 • analiza ABC/XYZ,
 • analiza MonteCarlo (symulacja prognoz sprzedażowych),
 • analiza EWD (Ekonomiczna Wielkość Dostawy)
 • Analiza POK1 i POK2 (analiza wskaźnikowa dostępności zapasu)
 • analiza oraz prognozowanie trendów i popytu,
 • modele ekonometryczne,
 • analiza cyklu uzupełnienia zapasu,
 • analizy porównawcze.

Analizy Finansowe, Rachunkowości

Finansowe:
 • RZiS (Rachunek Zysków i Strat)
 • Bilans (także uproszczony),
 • analiza NPV,
 • analiza XNPV,
 • analiza deprecjacji okresowej,
 • symulacja MonteCarlo (symulacja prognozy finansowej),
 • analiza dynamiki wyceny, relacji i wrażliwości,
 • przepływy CashFlow,
 • Discounted Cash Flow Analysis,
 • model wykupu lewarowego “LWO”,
 • “WACC” Średni ważony koszt kapitału,
 • analizy rating’u,
 • cost, benefits, TCO, ROI,
 • analiza EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana.
 • EOQ Model,
 • What-If Model (Model “Co jeśli”) (modelowanie wpływu finansowego),

Analizy Biznesowe

Ludzie, Branża, Wydajność, Produktywność:
 • analizy efektywności zaangażowanego kapitału ludzkiego,
 • analizy wydajności oraz produktywności,
 • analizy branżowe porównawcze (benchmarking),
 • analizy efektywności produkcji,
 • analizy efektywności usług,
 • analiza trendów i heurystyka trendów,
 • analiza projektów gospodarczych,
 • analiza optymalizacji wypłacanych prowizji i ich wpływu na przyrost,
 • analiza korelacji nakładów vs efektów (decyzja, strategia, motywacja, efekt),
 • analiza wskaźnikowa – Planuj, Wykonuj, Mierz, Ucz się,
 • wskaźnikowe zarządzanie przez wagi i priorytety (np. Klienci, Sieć, infrastruktura, Zapasy, IT, Bezpieczeństwo, Zmiany, Zarządzanie Projektami, Administracja,

Analizy Branżowe

Branżowe, Modelowe:
 • prognoza wartości danej nieruchomości,
 • model wskaźnikowej oceny należytej staranności,
 • analiza efektywności naukowo-badawczych podmiotów “StartUp”,
 • wskaźnikowe zarządzanie “Serwisem”, “Usługami”,
 • narzędzia analityczne dla “Project Manager”,
 • analityka Six Sigma,
 • analiza i wskaźniki zarządzania ryzykiem,
 • analiza SWOT,
 • analizy Organizacji i efektywności usług medycznych.
 • analizy wskaźnikowe porównawcze (Benchmarking  Organizacji do konkurencji lub całej branży)

Analizy Kapitału Ludzkiego HR (Human Resources)

Wskaźniki kosztowe w obszarze personalnym – wskaźniki efektywności oraz rezultatu

•    Koszty zatrudnienia pracownika    
•    Koszty rekrutacji    
•    Koszty selekcji    
•    Koszty wprowadzenia do pracy    
•    Koszty BHP    
•    Koszty szkoleń    
•    Koszty motywowania pozafinansowego    
•    Koszty ocen okresowych    
•    Koszty wynagrodzeń    
•    Koszty absencji    
•    Koszty fluktuacji    

Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym    

•    Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)    
•    Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)    
•    Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)    
•    Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)    
•    Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)    
•    Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)

Ogólne mierniki działu personalnego

•    Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem    
•    Współczynnik obciążenia działu HR    
•    Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich 
•    Wskaźnik specjalizacji  

Mierniki doboru pracowników    

•    Ogólny czas rekrutacji    
•    Ilość kandydatów    
•    Koszty rekrutacji i selekcji    
•    Czas pozostawania wybranego kandydata 

Mierniki zatrudnienia    

•    Czas trwania zatrudnienia formalnego    
•    Koszt zatrudnienia formalnego    
•    Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych

Mierniki absencji    

•    Wskaźnik utraconego czasu pracy    
•    Wskaźnik wykorzystania czasu pracy    
•    Wskaźnik absencji    
•    Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy    
•    Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji    
•    Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika    
•    Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji    
•    Wskaźnik godzin nadliczbowych  

Mierniki szkoleń    

•    Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem    
•    Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń    
•    Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń    
•    Wskaźnik inwestycji szkoleniowych    
•    Odsetek przeszkolonych pracowników    
•    Wskaźnik kosztowy szkoleń    
•    Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych    
•    Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a    
•    Mierniki terminowości szkoleń 

Mierniki fluktuacji i rotacji kadr    

•    Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)    
•    Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)    
•    Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)    
•    Wskaźnik ruchu kadry    
•    Wskaźnik przetrwania  (stabilizacji)    
•    Wskaźnik „Rookie”    
•    Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)    
•    Analiza kohortowa – krzywa dożycia

Mierniki dotyczące motywowania pracowników

•    Wskaźniki efektywności osobowej – porównawcze
•    Wskaźniki rankingowe
•    Wskaźniki niedostosowawcze
•    Wskaźniki wpływu motywacji na efektywność i lojalność    

Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac    

•    Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych    
•    Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych    
•    Mierniki kosztów płac

Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich

•    Analizy statystyczne
•    Analiza dynamiki    
•    Analiza struktury
•    Analiza ABC
•    Analiza XYZ
•    Analiza ABC – XYZ

Analizy Niefinansowe

Analizy Zarządzania

Wskaźniki niefinansowe (uwaga! wskaźniki mierzalne, nie są typu opisowego lub opis jest elementem towarzyszącym)

 1. Wskaźniki profilowe;
  • Strategia i analiza,
  • Profil organizacji,
  • Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice,
  • Zaangażowanie interesariuszy,
  • Profil raportu,
  • Ład organizacyjny,
  • Etyka.
 2. Wskaźniki szczegółowe;
  • Kategoria Ekonomiczna,
  • Kategoria Środowiskowa,
   • Materiały, surowce,
   • Energia,
   • Woda,
   • Bioróżnorodność,
   • Emisje,
   • Ścieki i odpady,
   • Produkty i usługi,
   • Zgodność z regulacjami,
   • Transport,
   • Ogólne,
   • Ocena środowiska dostawcy,
   • Skargi środowiskowe,
  • Kategoria Społeczna;
   • Praktyki zatrudniania i godnej pracy,
    • Zatrudnienie,
    • Stosunki pracownik – kadra zarządzająca,
    • BHP,
    • Szkolenia i edukacja,
    • Różnorodność, równość szans,
    • Równościowe wynagrodzenia (płeć oraz stanowiska),
    • Ocena dostawcy –  aspekty zatrudniania,
    • Skargi i zażalenia  – aspekt zatrudniania,
   • Prawa człowieka,
    • Inwestycje,
    • Niedyskryminacja,
    • Wolność zrzeszania się i układów zbiorowych,
    • Praca dzieci,
    • Praca przymusowa lub przymuszana,
    • Bezpieczeństwo,
    • Prawa ludności rdzennej,
    • System oceny okresowej,
    • Ocena dostawcy pod kątem przestrzegania praw,
    • Skargi,
   • Społeczeństwo,
    • Społeczności lokalne,
    • Zapobieganie korupcji,
    • Udział w życiu politycznym,
    • Zachowanie antykonkurencyjne,
    • zgodność z regulacjami,
    • Ocena dostawcy pod kątem zagadnień społecznych,
    • Skargi,
   • Odpowiedzialność za produkt,
    • Zdrowie i bezpieczeństwo klientów,
    • Znakowanie produktów i usług,
    • Komunikacja marketingowa,
    • Prywatność klienta,
    • Zgodność z regulacjami.

Wskaźniki skuteczności Systemów Zarządzania (uwaga! wskaźniki mierzalne w przeciwieństwie do np. wymagań wynikających z norm jakościowych ISO)

 1. Wskaźniki skuteczności – jakościowe systemów zarządzania;
  1. Jakością,
  2. Środowiskiem,
  3. Energią,
  4. Ryzykiem,
  5. Bezpieczeństwem informacji,
  6. Antykorupcyjnego,
  7. Bezpieczeństwem i higieną pracy,
  8. Aktywami,
  9. Ciągłością działania,
  10. Usługami informatycznymi,
  11. Łańcuchem dostaw,
  12. Bezpieczeństwem żywności,
  13. Jakością wyrobów medycznych,
  14. Odpowiedzialnością społeczną,
  15. Lean six sigma,
  16. Ekozarządzania i auditu,
 2. Wskaźniki skuteczności – jakościowe systemy branżowe;
  1. W przemyśle motoryzacyjnym,
  2. W przemyśle spożywczym,
  3. W przemyśle lotniczym,
  4. W branży usług medycznych,
  5. 5. Innych branż.

Analizy Porównawcze

Analizy z poszczególnych kategorii w podziale na:

 1. Okresy kalendarzowe,
 2. Kontrolne – osiągnięcie poziomu wskaźników kontrolnych (który pierwszy,  ostatni i wybrane),
 3. Przyrostowe – wskaźniki różnicowe,
 4. Koncentrację – wskaźniki typu alarm,
 5. Algorytmy wyniku zależności – wskaźniki osiągnięcia zależności pomiędzy kategoriami,
 6. Prognozowane – wskaźniki heurystyczne,
 7. Zbiory – wskaźniki statystyczne.

Analizy Wieloobszarowe

Analizy wynikające z połączenia/ krzyżowania poszczególnych kategorii w podziale na:

 1. Zależności -wskaźniki wpływowe i bezwpływowe,
 2. Algorytmu wyniku zbiorowego z uwzględnieniem wagi oraz wpływu,
 3. Algorytmy gotowości ustalonych progów wskaźnikowych,
 4. Prognozowanie wyniku oraz oceny wskaźników zależności.

Analizy Audytowe / Auditowe

Analizy wartości mierzalnych wynikające z przeprowadzenia audytów/auditów obszarów, np.:

 1. Audyty finansowe, niefinansowe (np.GRI-G4),
 2. Audity systemowe, zarządzania, biznesowe, branżowe, HR, informatyczne,
 3. Audity logistyczne przepływów materiałowych i informacyjnych,
 4. Inne.

Tabela usług analitycznych prowadzonych w formie online 

[table id=1 /]

Zakres Analiz Interaktywnych oraz Interaktywnych Paneli Zarządczych (dashboard) 

Adekwatne analizy, przeznaczone są dla Podmiotów dużych, korporacyjnych oraz MMŚP (mikro, małe, średnie) a także pracowników/Liderów na każdym stanowisku pracy.
Analizy, zawierają m.innymi:
 • dane i logo na życzenie Zamawiającego,
 • interaktywne pola danych i wykresy, pozwalające poprzez “kliknięcie” uzyskanie wyników retrospektywnych dla oznaczonego zagadnienia,
 • terminologię przekazaną nam w formie danych, przez Zamawiającego,
 • zunifikowane, poprzez terminologię, standardy wizualizacji oraz zoptymalizowane treści w celu szybkiego zrozumienia,
 • możliwość pobrania pliku PDF oraz prezentacji w PowerPoint (zawsze aktualizujemy do najnowszej wersji programów),
 • możliwość współużytkowania przez nieograniczoną liczbę pracowników Zamawiającego, co pozwala z czasem uzyskać standard prezentacji/wizualizacji/zrozumienia dla Podmiotu,
 • walidację Eksperta,
 • poszerzone informacje w celu możliwości zróżnicowanej interpretacji przez Zamawiającego,
 • od kilku do około 30 stron,
 • optymalizację informatyczną (responsywność) dla strony WWW Zamawiającego, projektora, komputera, tabletu oraz telefonów,
 • wersję polskojęzyczną oraz inną wersję językową o ile dane wejściowe są przygotowane w zakresie translacyjnym,
 • chronione  prawami autorskimi algorytmy przeliczeniowe oraz ich warstwy wizualizacji.
 
Zapraszamy
Zespół Audytorzy R
Zespół Audit360.

Brakuje analizy wskaźnikowej w formie Interaktywnej?

Opracujemy zakres danych, wizualizacji oraz dashboard’y Państwa Organizacji


Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard


Poziom Zadowolenia z Usług Analiz


Referencje