Panel interaktywny wskaźnikowy oraz analizy wskaźnikowe

Analizy Wskaźnikowe oraz Panele Zarządzania Wskaźnikowego
(Dashboard / Kokpit Menadżerski)

A360 Zakres Analiz
Schemat Biznes Analiz Wskaźnikowych Szczegółowy
Typy Analiz Wskaźnikowych
A360 Analizy w Logistyce
Produkt, Zapas, Magazyn, Przepływ, Dostawy, Popyt, Planowanie:
 • analiza rotacji produktów/zapasów,
 • analiza efektywności sprzedaży, straconych szans,
 • analiza regionalizacji sprzedaży,
 • analiza sprzedaży Przedstawicieli Handlowych i Grup Sprzedażowych,
 • analiza struktury zapasów,
 • koszty łączne zapasów,
 • koszty uzupełniania zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty braku zapasu,
 • koszty nadmiaru zapasu,
 • analiza ABC/XYZ,
 • analiza MonteCarlo (symulacja prognoz sprzedażowych),
 • analiza EWD (Ekonomiczna Wielkość Dostawy)
 • Analiza POK1 i POK2 (analiza wskaźnikowa dostępności zapasu)
 • analiza oraz prognozowanie trendów i popytu,
 • modele ekonometryczne,
 • analiza cyklu uzupełnienia zapasu,
 • analizy porównawcze.
A360 Analizy Finansowe, Rachunkowości
Finansowe:
 • RZiS (Rachunek Zysków i Strat)
 • Bilans (także uproszczony),
 • analiza NPV,
 • analiza XNPV,
 • analiza deprecjacji okresowej,
 • symulacja MonteCarlo (symulacja prognozy finansowej),
 • analiza dynamiki wyceny, relacji i wrażliwości,
 • przepływy CashFlow,
 • Discounted Cash Flow Analysis,
 • model wykupu lewarowego “LWO”,
 • “WACC” Średni ważony koszt kapitału,
 • analizy rating’u,
 • cost, benefits, TCO, ROI,
 • analiza EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana.
 • EOQ Model,
 • What-If Model (Model “Co jeśli”) (modelowanie wpływu finansowego),
A360 Analizy Biznesowe
Ludzie, Branża, Wydajność, Produktywność:
 • analizy efektywności zaangażowanego kapitału ludzkiego,
 • analizy wydajności oraz produktywności,
 • analizy branżowe porównawcze (benchmarking),
 • analizy efektywności produkcji,
 • analizy efektywności usług,
 • analiza trendów i heurystyka trendów,
 • analiza projektów gospodarczych,
 • analiza optymalizacji wypłacanych prowizji i ich wpływu na przyrost,
 • analiza korelacji nakładów vs efektów (decyzja, strategia, motywacja, efekt),
 • analiza wskaźnikowa – Planuj, Wykonuj, Mierz, Ucz się,
 • wskaźnikowe zarządzanie przez wagi i priorytety (np. Klienci, Sieć, infrastruktura, Zapasy, IT, Bezpieczeństwo, Zmiany, Zarządzanie Projektami, Administracja,
 • ryzyka w procesach gospodarczych
A360 Analizy Branżowe
Branżowe, Modelowe:
 • prognoza wartości danej nieruchomości,
 • model wskaźnikowej oceny należytej staranności,
 • analiza efektywności naukowo-badawczych podmiotów “StartUp”,
 • wskaźnikowe zarządzanie “Serwisem”, “Usługami”,
 • narzędzia analityczne dla “Project Manager”,
 • analityka Six Sigma,
 • analiza i wskaźniki zarządzania ryzykiem,
 • analiza SWOT,
 • analizy Organizacji i efektywności usług medycznych.
 • analizy wskaźnikowe porównawcze (Benchmarking  Organizacji do konkurencji lub całej branży)
 • analizy rankingowe
 • analizy branżowe rynków docelowych
A360 Analizy Kapitału Ludzkiego KL / HR (Human Resources)
Wskaźniki kosztowe w obszarze personalnym – wskaźniki efektywności oraz rezultatu
•    Koszty zatrudnienia pracownika    
•    Koszty rekrutacji    
•    Koszty selekcji    
•    Koszty wprowadzenia do pracy    
•    Koszty BHP    
•    Koszty szkoleń    
•    Koszty motywowania pozafinansowego    
•    Koszty ocen okresowych    
•    Koszty wynagrodzeń    
•    Koszty absencji    
•    Koszty fluktuacji    
Mierniki absencji    
•    Wskaźnik utraconego czasu pracy    
•    Wskaźnik wykorzystania czasu pracy    
•    Wskaźnik absencji    
•    Wskaźnik absencji w podziale na działy, stanowiska, przyczyny, okresy    
•    Wskaźnik bezpośrednich kosztów absencji    
•    Wartość utraconych korzyści w związku z absencją pracownika    
•    Koszty zastępstwa pracownika w czasie absencji    
•    Wskaźnik godzin nadliczbowych  
Mierniki skuteczności motywowania pracowników
•    Wskaźniki efektywności osobowej – porównawcze
•    Wskaźniki rankingowe
•    Wskaźniki niedostosowawcze
•    Wskaźniki wpływu motywacji na efektywność i lojalność    
Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac    
•    Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych    
•    Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych    
•    Mierniki kosztów płac
Strategiczne wskaźniki w obszarze personalnym    
•    Przychód z kapitału ludzkiego (HCR)    
•    Zysk ze sprzedaży z kapitału ludzkiego (PFTE)    
•    Koszty operacyjne na pracownika(CFTE)    
•    Zysk brutto z kapitału ludzkiego (PPFTE)    
•    Rentowność inwestycji w kapitał ludzki(HCVA)    
•    Zwrot z kapitału ludzkiego (HC ROI)
Mierniki dotyczące motywowania pracowników
•    Wskaźniki efektywności osobowej – porównawcze
•    Wskaźniki rankingowe
•    Wskaźniki niedostosowawcze
•    Wskaźniki wpływu motywacji na efektywność i lojalność    
Analiza kosztów wynagrodzeń i realizacji budżetów płac    
•    Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych    
•    Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych    
•    Mierniki kosztów płac
Wielowymiarowe analizy zjawisk zachodzących w obszarze zasobów ludzkich
•    Analizy statystyczne
•    Analiza dynamiki    
•    Analiza struktury
•    Analiza ABC
•    Analiza XYZ
•    Analiza ABC – XYZ
Mierniki doboru pracowników    
•    Ogólny czas rekrutacji    
•    Ilość kandydatów    
•    Koszty rekrutacji i selekcji    
•    Czas pozostawania wybranego kandydata 
Ogólne mierniki działu personalnego
•    Udział kosztów działu zasobów ludzkich w kosztach ogółem    
•    Współczynnik obciążenia działu HR    
•    Współczynnik inwestycji w dziale zasobów ludzkich 
•    Wskaźnik specjalizacji  
Mierniki szkoleń    
•    Wskaźnik udziału kosztów szkoleń w kosztach ogółem    
•    Wskaźnik struktury i dynamiki kosztów szkoleń    
•    Wskaźnik obciążenia obrotu kosztami szkoleń    
•    Wskaźnik inwestycji szkoleniowych    
•    Odsetek przeszkolonych pracowników    
•    Wskaźnik kosztowy szkoleń    
•    Wskaźnik efektywności pracowników przeszkolonych i nieprzeszkolonych    
•    Efektywność szkoleń wg modelu Kirkpatrick’a    
•    Mierniki terminowości szkoleń 
Mierniki fluktuacji i rotacji kadr    
•    Wskaźnik zwolnień (fluktuacja ujemna)    
•    Wskaźnik przyjęć (fluktuacja dodatnia)    
•    Wskaźnik fluktuacji (wymiany kadr)    
•    Wskaźnik ruchu kadry    
•    Wskaźnik przetrwania  (stabilizacji)    
•    Wskaźnik „Rookie”    
•    Wskaźnik stabilności zatrudnienia (analiza stażu pracy)    
•    Analiza kohortowa – krzywa dożycia
Mierniki zatrudnienia    
•    Czas trwania zatrudnienia formalnego    
•    Koszt zatrudnienia formalnego    
•    Ilość i rodzaj szkoleń wstępnych i stanowiskowych
A360 Analizy Zarządzania
Wskaźniki skuteczności Systemów Zarządzania (uwaga! wskaźniki mierzalne w przeciwieństwie do np. wymagań wynikających z norm jakościowych ISO)
 1. Wskaźniki skuteczności – jakościowe systemów zarządzania;
  • Jakością,
  • Środowiskiem,
  • Energią,
  • Ryzykiem,
  • Bezpieczeństwem informacji,
  • Antykorupcyjnego,
  • Bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Aktywami,
  • Ciągłością działania,
  • Usługami informatycznymi,
  • Łańcuchem dostaw,
  • Bezpieczeństwem żywności,
  • Jakością wyrobów medycznych,
  • Odpowiedzialnością społeczną,
  • Lean six sigma,
  • Ekozarządzania i auditu,
 2. Wskaźniki skuteczności – jakościowe systemy branżowe;
  • W przemyśle motoryzacyjnym,
  • W przemyśle spożywczym,
  • W przemyśle lotniczym,
  • W branży usług medycznych,
  • 5. Innych branż.
A360 Analizy Niefinansowe
Wskaźniki niefinansowe (uwaga! wskaźniki mierzalne, nie są typu opisowego lub opis jest elementem towarzyszącym)
 1. Wskaźniki profilowe;
  • Strategia i analiza,
  • Profil organizacji,
  • Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice,
  • Zaangażowanie interesariuszy,
  • Profil raportu,
  • Ład organizacyjny,
  • Etyka.
 2. Wskaźniki szczegółowe;
  • Kategoria Ekonomiczna,
  • Kategoria Środowiskowa (Materiały, surowce, Energia, Woda, Bioróżnorodność, Emisje, Ścieki i odpady, Produkty i usługi, Zgodność z regulacjami, Transport, Ogólne, Ocena środowiska dostawcy, Skargi środowiskowe),
  • Kategoria Społeczna;
   • Praktyki zatrudniania i godnej pracy Prawa człowieka Społeczeństwo Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo klientów.
  •  
A360 Analizy Porównawcze
Analizy z poszczególnych kategorii w podziale na:
 1. Okresy kalendarzowe,
 2. Kontrolne – osiągnięcie poziomu wskaźników kontrolnych (który pierwszy,  ostatni i wybrane),
 3. Przyrostowe – wskaźniki różnicowe,
 4. Koncentrację – wskaźniki typu alarm,
 5. Algorytmy wyniku zależności – wskaźniki osiągnięcia zależności pomiędzy kategoriami,
 6. Prognozowane – wskaźniki heurystyczne,
 7. Zbiory – wskaźniki statystyczne.
 8. Poziomy alarmowania,
 9. Mapy nadzorowanych procesów,
 10. Mapy nadzorowanych procedur,
 11. Łańcuchy powiązanych wartości,
 12. Auditowe.
A360 Analizy Wieloobszarowe
Analizy wynikające z połączenia/ krzyżowania poszczególnych kategorii w podziale na:
 1. Zależności – wskaźniki wpływowe i bezwpływowe,
 2. Algorytmu wyniku zbiorowego z uwzględnieniem wagi oraz wpływu,
 3. Algorytmy gotowości ustalonych progów wskaźnikowych,
 4. Prognozowanie wyniku oraz oceny wskaźników zależności,
 5. Algorytmy klastrowe,
 6. Algorytmy uczenia maszynowego.
A360 Analizy Auditowe
Analizy wartości mierzalnych wynikające z przeprowadzenia audytów/auditów obszarów, np.:
 1. Audyty finansowe, niefinansowe (np.GRI-G4),
 2. Audity systemowe, zarządzania, biznesowe, branżowe, HR, informatyczne,
 3. Audity logistyczne przepływów materiałowych i informacyjnych,
 4. Produkcyjne np.  IATF 16949 – VDA6.3
 5. Audity chain według modeli: EVALOG: MMOG/LE SCOR ANFOR ASLOG SCM/PME BSC SPM ABC APICS ECR EFQM FLR GSCF SACC WCL PCF
 6. Audity logistyczne,
 7. Audity rynków docelowych,
 8. Audity wg. norm ISO, BS, etc.
 9. Audity procesów medycznych,
 10. Inne.
A360 Zakres Ogólny
Analizy mogą być personalizowane dla każdego stanowiska pracy.
Analizy/Dashboard, zawierają m.innymi:
 • dane i logo na życzenie Zamawiającego,
 • interaktywne pola danych i wykresy, pozwalające poprzez “kliknięcie” uzyskanie wyników retrospektywnych dla oznaczonego zagadnienia,
 • terminologię przekazaną nam w formie danych, przez Zamawiającego,
 • standaryzację terminologiczną, standaryzacje wizualizacji oraz zoptymalizowane treści w celu szybkiego zrozumienia,
 • możliwość pobrania pliku PDF oraz prezentacji w PowerPoint (zawsze aktualizujemy do najnowszej wersji programów),
 • możliwość współużytkowania przez nieograniczoną liczbę pracowników Zamawiającego, co pozwala z czasem uzyskać standard prezentacji/wizualizacji/zrozumienia dla Podmiotu,
 • walidację Eksperta,
 • poszerzone informacje w celu możliwości zróżnicowanej interpretacji przez Zamawiającego,
 • od kilku do około 30 stron,
 • optymalizację informatyczną (responsywność) dla strony WWW Zamawiającego, projektora, komputera, tabletu oraz telefonów,
 • wersję polskojęzyczną oraz inną wersję językową o ile dane wejściowe są przygotowane w zakresie translacyjnym,
 • chronione  prawami autorskimi algorytmy przeliczeniowe oraz ich warstwy wizualizacji.

Brakuje Państwu analizy wskaźnikowej w formie Interaktywnej?

Opracujemy zakres danych, wizualizacje oraz personalizowane firmowe Dashboard’y

Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje