CHOROBY DZIECI I DOROSŁYCH

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH SKUTKÓW NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Prezentujemy zgłoszone, zarejestrowane w EMA tzw. działania niepożądane produktów leczniczych.

Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
Opis danych
Europejska Agencja Leków (EMA) prowadzi system w imieniu unijnej (UE) sieci regulacyjnej ds. leków. Sprawozdawczość elektroniczna jest obowiązkowa dla posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz tzw. sponsorów badań klinicznych.
Rekomendujemy wykorzystanie Dashboard A360 w zakresie pozyskania wiedzy oraz większej świadomości w zakresie:
 • Wczesne wykrywanie i ocena możliwych sygnałów bezpieczeństwa;
 • Lepsze informacje o produkcie dla leków dopuszczonych do obrotu w EOG.
 • Biblioteka znaczeń i terminologii medycznej używanej w analizie produktów leczniczych oraz zdarzeń niepożądanych.
Zgłaszane w Europie działania niepożądane produktów leczniczych   vs   Deklaracje producentów leków na ulotkach informacyjnych

.


Do dyspozycji łącznej przedstawiamy:

 • aktualny wykaz zgłaszanych fizycznie przez środowisko medyczne i środowisko odbiorców Wykazu Działań Niepożądanych,
 • natychmiastowy dostęp do Ulotki Informacyjnej Producenta Produktu Leczniczego w j. polskim,
 • dostęp do Biblioteki Znaczeń Używanej Terminologii w Reakcjach Niepożądanych Organizmu w j. polskim.
Niniejszy Dashboard ma służyć Rodzicom w celu podniesienia świadomości oraz interpretacji wstępnej “sygnałów ostrzegawczych”, co pozwoli na świadomą obserwację i szybsze podejmowanie decyzji.

ZGŁASZANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PRODUKTÓW I SUBSTANCJI LECZNICZYCH - DASHBOARD

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Wszelkie Informacje znajdują się w dedykowanych "Pulpitach Wizualizacyjnych" do samodzielnej obsługi wizualizacji Danych za pomocą filtrów wyboru

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->).
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania do danej substancji / związku chemicznego.
3. Filtry pozwalają na jedno lub opcjonalnie wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb (wielokrotny lub jednokrotny wybór).
5. Na wyświetlanych Danych po najechaniu kursorem mogą pojawiać się dodatkowe informacje uzupełniające.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.
10. W przypadku danych w angielskiej wersji językowej wystarczy zainstalować oryginalne "pluginy" dla używanej przeglądarki.


Wybranie filtrem i zaznaczenie szukanej substancji/związku powoduje dostęp do KARTY SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH za pomocą przycisków.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ OPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'u poniżej zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->)

Analizy zostały bezpłatnie przygotowane przez wolontariuszy A360 dla rodziców i społeczeństwa.

Informacje dodatkowe

W przypadku leków zarejestrowanych w procedurze centralnej dostęp do zgłoszeń można uzyskać zarówno poprzez nazwę handlową leku, jak i nazwę substancji czynnej.

W przypadku leków zarejestrowanych w procedurze narodowej, dostęp jest możliwy poprzez nazwę substancji czynnej w produkcie leczniczym. powyższy Dashboard prezentuje produkty lecznicze zatwierdzone w procedurze narodowej.

Odpowiedzialność

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Wraz z Dashboard prezentujemy klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności.
Klauzula zawiera następujące informacje:

 • Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią potwierdzenia potencjalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy lekiem, a obserwowanym działaniem (obserwowanymi działaniami).
 • Informacje na tej stronie internetowej dotyczą podejrzeń związków przyczynowo-skutkowych z lekami opartych na obserwacjach i opinii osoby zgłaszającej.
 • Ocena związku przyczynowo-skutkowego między lekiem a działaniem niepożądanym jest częścią ciągłego monitorowania korzyści i ryzyka stosowania leku. W ocenie tej uwzględnia się wiele czynników, takich jak jednostka chorobowa i wywiad chorobowy pacjenta.
 • Zamieszczone informacje mogą zawierać znane działania niepożądane już opisane w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta.
 • Liczba podejrzeń działań niepożądanych w systemie EudraVigilance nie powinna służyć jako podstawa do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego działania niepożądanego.
 • Podane liczby należy rozpatrywać w kontekście innych czynników, takich jak liczba osób stosujących lek i okres czasu, od kiedy lek jest dostępny w obrocie.
  Każdy pojedynczy przypadek w systemie EudraVigilance odnosi się zazwyczaj do jednego pacjenta; jednakże w pojedynczym przypadku może być zawarte więcej niż jedno działanie niepożądane. Dlatego liczba działań niepożądanych nie zawsze będzie pokrywać się z liczbą indywidualnych przypadków.
 • Zgłoszenia działań niepożądanych w systemie EudraVigilance nie reprezentują wszystkich dostępnych informacji dotyczących korzyści i ryzyka wynikających ze stosowania leku i nie należy ich traktować jako jedyne źródła informacji przy podejmowaniu decyzji co do sposobu leczenia pacjenta. Należy uwzględnić także inne dostępne źródła informacji, np. takie jak informacja o produkcie/ wskazania do stosowania leku.
 • Pacjenci i konsumenci nie powinni przerywać stosowania leku, ani zmieniać leku bez wcześniejszej konsultacji z osobą wykonującą zawód medyczny.
Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji pracowniczego, społecznego programu A360 o nazwie “Leki i Suplementy” oraz “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.